top of page

S.S.S.

Sık Sorulan Sorular

 • Kaç gün içinde sonuç verirsiniz ?
  24-48 saat içinde sözlü bildirim yapılır, 3 veya 5 gün üçünde rapor hazırlanır.
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz ?
  Resmi ve özel bilirkişi raporlarına her zaman itiraz söz konusudur. Özel bilirkişi raporlarına hizmet alanın veya raporu sunduğu makamların itirazı mümkündür. Bu itirazlar dikkate alınarak yeniden rapor düzenlemesi bilirkişi ile hizmet alanın arasında yaptığı sözleşmeye bağlı olarak yapılır. Ek rapor isteme seçeneğini tercih edilebileceği gibi, yeni görevlendireceği bir bilirkişi aracılı¬ğıyla, ayrıca bir inceleme yaptırtma yetkisinin bulunduğu veya hizmet alan aynı konuda birden fazla bilirkişi raporu sunması da mümkündür.
 • Niçin Bilirkişiye Başvurulur ?
  Bilirkişiye Başvurulması Gereken Haller ; Hukuk Muhakemeleri Kanununun 266. Maddesinde Bilirkişiye başvurulması gereken haller “ Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.
 • Sizinle yüz yüze görüşme yapabilir miyiz ?
  Randevu alıp ofisimizde sizinle görüşme gerçekleştirebiliriz.
 • Bilirkişi giderleri ve ücretleri ?
  Bilirkişiye, sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile inceleme ve diğer giderleri ödenir. Özel bilirkişiler ise hizmet alanla birlikte gider ve ücreti tespit ederler. Bilirkişi olarak atanan kişinin kendisine tevdi edilen dosyada bulunan olay ile ilgili olarak çözüm sağlayıcı bir sonuca ulaşması gerekmektedir. Bu da ancak bilirkişinin mesleğinde donanımlı ve tecrübeli olmasına bağlı bulunmaktadır. Bilirkişiler uzlaşmazlık olan konularda profesyonel bir destek sağladıkları dikkate alınarak makul ücretin ödenmesi uygun olacaktır. Bu bilgiler ‘’uzmangrafoloji.com’’ tarafından ilgili kanunlar ve uygulamalardan derlenmiştir. Detaylı bilgiler için kanunlara bakınız.
 • Bilirkişinin veya Raporun Yetersiz Olması ?
  Bilirkişinin veya raporun yetersiz olması durumunda rapor dikkate alınmaz. Tarafların bunu tespit etmesi ile mümkündür. ‘’uzmangrafoloji.com’’ olarak ‘’yetersiz bilirkişi-rapor’’ tespitleri yapılmaktadır. Özel Bilirkişinin üstlenmiş olduğu görevi gereklerine uygun bir biçimde yerine getirebilmesi için, hizmet alanın ve kendisine tanınmış olan hukuki olmak üzere kamusal yetkilerden bilgi alma, gözlem gibi faaliyetlerine izin verilir. Örneğin adli emanette veya mahkeme dosyasında bulunan herhangi bir belgenin, bononun aslını görmesine izin verilir.
 • Herhangi bir kamu kurumuyla bağlantınız var mı ?
  İncelemeyi yapan ve raporu hazırlayan uzman (uzmanların) herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuyla bir bağlantısı yoktur.
 • Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti Ve Rapor ?
  Bilirkişinin oy ve görüşünü yazılı veya sözlü olarak bildirebilir. Özel Raporda genelde yazılı rapor sunulmaktadır. Sözlü rapor danışmalık hizmeti olarak anlaşılmalıdır. Ancak, Özel Bilirkişinin mahkemece kabul edilmesi durumunda mahkemeye sözlü rapor sunması ilgili makamın takdirinedir. Bu durumda özel bilirkişinin sözlü beyanı tutanağa bağlanmalıdır.
 • Verdiğimiz Bilirkişi Raporlarının Geçerliliği ?
  Hukuk Muhakemeleri Kanununu 293. Maddesine yeni getirilen bir düzenlemedir. Uzman görüşü müessesesi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası” başlıklı 67. Maddesinin 6. Fıkrası ile mevzuatımıza girmiştir. Bu hükümlere göre; “(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.” Verilen raporlar konunun uzmanları tarafından bilimsel ve hukuki nitelikte hazırlanmaktadır. Raporlar resmi makamlara davalarla ilgili olarak mevzuatlara uygun olarak ; Ceza, Hukuk (İcra, Ticaret, Vergi, Sulh, Asliye), İdari ve Disiplin, Tüketici Mahkemelerine rapor vermektedir. Şahıs, Avukat ve Tüzel işletmelerin isteği üzerine uzman mütalaası olarak rapor vermektedir. Bu raporlar ilgili makamlara sunulmak üzere hazırlanır ve ilgili kurumlar tarafından dikkate alınır ve tartışılır. Tüzel veya şahıslar uzman görüşü ve mütalaası ile uyuşmazlık olan konular hakkında bilgi sahibi olur ve davaların açılma / açılmama veya açılan davada takip edilecek hususlar yönünden bilgi sahibi olarak avantaj sağlar. Bilirkişilik mevzuatını ayrıca ayrı sayfada verilmiştir. Burada Uzman Mütalaası olarak kabul gören özel manada Bilirkişi Raporu konusu ele alınmıştır.
 • Fotokopi üzerinde inceleme yapıyor musunuz ?
  Orijinal belge üzerinden inceleme yapmaktadır. Belgeye ulaşılamaması durumlarda temiz hatları net olan fotokopi belgelerden de inceleme yapılabilmektedir.
 • Belgeleri size nasıl iletebiliriz ?
  Belgeleri websitemizde bulunanan Evrak incele yoluyla veya Orjinal evraklarınızı kargo, yoluyla iletebilirsiniz. Rapor sonuçu online olarak ileti sağlanıp beyan ettiğiniz adrese kapalı dosya içinde adresinize kargo yoluyla gönderilir.
 • Bilirkişi Sayısı ?
  Kanunlarda; Savcılık, Mahkeme, bilirkişi olarak genel bir kişiyi görevlendirmektedir. Ancak, gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle, tek sayıda, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür. Açıklığa kavuşturulması gereken maddî vakıa birden fazla uzmanlık alanına ait bilgilerin bir araya getirilmesini ve birleştirilmesini zorunlu kılıyorsa, bu durumda, tek sayı oluşturacak şekilde, birden fazla bilirkişiyi, kurul hâlinde çalışmak üzere görevlendirebilecektir. Yine aynı / benzer konularda konunun detaylı araştırılması ve tartışılması için heyet halinde rapor hazırlanması istene bilmektedir. İstenildiği ve gerekli görüldüğü takdirde aynı alanda farklı uzmanlarımızın ortak raporu ile birlikte heyet raporu yazılabilir.
bottom of page