belge-sahteciligi.jpg

belge sahtecilgi

Sahtecilik - Tahrifat

Sahtecilik incelemesinde her türlü belge (Çek, senet, para, diploma, vasiyetname vb.) üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığı incelenmektedir. Bu incelemede aşağıdaki inceleme alanları yapılmaktadır:

  1. Fiziksel silinti,

  2. Kimyasal silinti,

  3. İlave,

  4. Sürşarj.

Belge İncelemesi

Bütünüyle yapılan sahtecilik;Bir belgenin orijinaline (aslına) benzetilerek taklit edilmesi yoluyla yapılan sahteciliğe bütünüyle (Külli) yapılan sahtecilik denir. Bu yöntemle elde edilen belge birebir aslına benzemekle birlikte, orijinal belgeden bir takım özellikler yönüyle farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların başında belgenin baskı yöntemi gelmektedir. Sahteciler bir belgenin sahtesini oluştururken model olarak almış olduğu belgenin orijinal baskısını imkanları elvermediği için veya maliyetin çok yüksek olmasından dolayı orijinalinden farklı üretmektedirler. Diğer bir önemli farklılık ise orijinal belgenin ihtiva etmiş olduğu güvenlik unsurlarıdır. Burada da Nüfus Cüzdanı, banknot veya pasaport gibi yüksek güvenlikli belgelerin gerek kağıdının üretim aşamasında, gerekse belgeye sonradan ilave edilen güvenlik unsurlarının yüksek maliyetli olması ve/veya güvenlik unsurlarının üretileceği cihazlarının herkese satılmaması sebebiyle sahte olarak ürettikleri belgelerde orijinal belgedeki güvenlik unsurlarını aslına uygun bir şekilde yapamamaktadırlar.

Külli sahtecilikte sahtekarların en çok tercih etmiş olduğu yöntem orijinal belgenin fotokopisini çekmek veya bir matbaada (tercihen ofset baskı yöntemiyle) baskını almaktır. Bunun yanında gelişen teknolojiye paralel olarak “Masaüstü Belge Sahteciliği” (Desktop-Forgery) olarak adlandırılan sahtecilik çeşidi bilgisayar donanım (Tarayıcı veya çok fonksiyonlu yazıcı) ve yazılımları sayesinde de sahte belge üretilmektedir. Bu yöntemi orta seviye bilgisayar bilgisine sahip kişiler dahi gerçekleştirebilmektedirler.

Külliyen sahte olarak oluşturulacak belge genellikle iki şekilde oluşturulmaktadır. Birincisi sahtesi yapılacak belgenin boş bir şekilde orijinalinin ele geçirilmesiyle renkli fotokopi veya matbaa da ofset baskı yöntemiyle oluşturulup bilgilerin ve ilgili kuruma ait sahte mühür-kaşe oluşturup imzaya yetkili kişilerin imzalarıyla birlikte sahte olarak tatbik edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Bu tür belgedeki tüm bilgiler yetkili kurumca düzenlenmeyip sahte olarak düzenlenmiştir. İkinci ise hamiline düzenlenmiş orijinal bir belgenin kopyasını alarak üzerindeki bazı bilgileri veya fotoğrafı değiştirmek suretiyle kullanıma hazır hale getirilmesi suretiyle külliyen sahte belge oluşturulmaktadır.

Kısmi sahtecilik; Orijinal bir belge üzerindeki bilgilerin veya fotoğrafın tahrifen değiştirilmesine Kısmi Sahtecilik denilmektedir. Bu tür sahtecilik sıklıkla Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi veya para yerine geçen senet, çek gibi belgelerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Nüfus Müdürlüğünce düzenlenmiş orijinal bir Nüfus Cüzdanındaki hamiline ait “Cem” isminin “Cemal” olarak değiştirilmesi olabileceği gibi isim hanesinde yazılı olan ismin fiziksel veya kimyasal yöntemler kullanarak silerek yerine yeni bir ismin yazılması şeklinde de yapılmaktadır. Kısmi sahteciliğin yapılmasındaki temel amaç kendisini başka biri olarak tanıtmaktır. Daha sonra ki amaçlar arasında başkasına ait belge kullanmak ve haksız kazanç elde etmek gelmektedir.

Kısmi sahteciliği yapılış amacına uygun olarak iki kısımda inceleyebiliriz.

  1. Bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek amacıyla yapılan sahtecilikler. Bu amaç altında ilave, sürşarj, fiziksel veya kimyasal silme yada fotoğraf değişikliği yöntemleri kullanılmaktadır.

  2. Bir belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek amacıyla yapılan sahtecilikler. Bu amaç altında ise lekeleme, karalama, yırtma ve yakma yöntemleri kullanılmaktadır.

Kısmi sahteciliğin başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek amacıyla yapılma yöntemleri şunlardır:

  1. İlave

  2. Sürsarj

  3. Silme

  4. Fotoğraf değişikliği

İlave suretiyle yapılan sahtecilik; Bir belgedeki mevcut harf veya rakamın önüne sonuna veya ortasına başka bir harf veya rakamın ilave edilmesi suretiyle yapılan sahteciliktir. Bu yöntemle yapılan sahtecilikler genellikle değer ifade eden senet, çek gibi belgelerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Sürşarj yöntemiyle yapılan sahtecilik; Sürşarj İngilizce “surcharge” kelimesinden dilimize geçen bir kelimedir. Teknik olarak bir posta pulunun üzerine ikincil bir baskı işlemi yapılarak pulun üzerinde basılı bulunan değerin değiştirilmesidir. İhtiyaç olan belirli bir değerdeki pulun bulunmasındaki zorluk nedeni ile yapılabileceği gibi stokta kalmış çok sayıdaki pulun kullanıma sokulabilmesi amacı ile de yapılabilir. Genel olarak yüksek değerdeki pulun daha düşük değer ile sürşarjlanması şeklinde kullanılır. Tersine uygulamalarda kolaylıkla bulunan düşük değerdeki pul yüksek değer ile sürşarjlandığında, kalpazanların sahte sürşarjlar yaparak posta idaresini ve halkı dolandırdığı görülmüştür.Günümüzde ise Adli Bilimler açısından yeniden yapılandırma anlamında kullanılmaktadır.

 

Silme;Adli Belge İnceleme alanındaki uygulamalarda belgeler üzerinde yapılan silme işlemi karşımıza iki şekilde çıkmaktadır. Birincisi fiziksel silme diğeri ise kimyasal silme işlemidir.

Fiziksel Silme;Belge yüzeyindeki bilgilerin ucu sivri bir materyal veya keskin bir cisimle kazınarak olabileceği gibi silici nitelikteki silgiler yardımıyla belge üzerindeki mevcut ibarenin silinmeye çalışılması ile yapılmaktadır. Bu yöntem kullanılırken belgenin yüzey düzgünlüğüne ve kağıdın yapısını oluşturan liflerin yapısı ile kağıda formasyon özelliği veren dolgu maddelerine zarar verilmektedir. Dolayısıyla kağıt yüzeyinde bir deformasyon meydana gelmektedir. Yapılacak analiz ve incelemelerde bu bulgunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yöntem daha çok tarih olarak önem arz eden belgelerin tarih kısmında bir rakamın silinmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Kimyasal Silme; Kimyasal madde olarak silme özelliği taşıyan bir kimyasal sıvı ile belge üzerindeki özellikle mürekkep yardımıyla oluşturulmuş yazıların silinmesi işlemine kimyasal silme denilmektedir. Bu yöntem ile yapılan tahrifatlarda belge üzerinde bir ağarma meydana gelmekle birlikte bu yöntemle yapılan sahteciliğin en güzel tespit yöntemi belgenin Ultra Viole (UV) ışık altında incelenmesidir. Kimyasal sıvının maruz kaldığı bölüm farklı bir renk tonlaması ile kendini göstermektedir. Ayrıca silinen ibareye ait kalıntıların izlerin de tespit edilmesi bu yöntemin bulgusu açısından önem arz etmektedir.

Karalama; Bir belge üzerindeki yazılı bir metnin veya rakamın gizlenmesi yada okunamaması maksadıyla yapılan karalama işlemidir. Bu sahtecilik yönteminin temel amacı belge üzerindeki bilgiye ulaşılmasını engellemektir.

 

Lekeleme; Bir belge üzerindeki yazılı bir metnin veya rakamın gizlenmesi maksadıyla yapılan lekeleme işlemidir. Bu lekeleme işlemi özellikle mürekkepli kalemle yazılmış yazılarda sıvıyla yapılacağı gibi mürekkep gibi boyar maddeler ile de yapılabilmektedir.

 

Yırtma ve yakma; Belgeler üzerindeki bazı kayıtların veya belgeler üzerinde yapılmış tahrifatların yok edilmesi amacıyla belgeden tamamen kurtulmak amacına yönelik olarak yapılan bir yöntemdir.

Belge İnceleme Talep Formu

Talebiniz başarı ile tarafımıza ulaşmıştır.